Tjenester

Strømning og varmeoverføringssanalyser

Img

To og tredimensjonal analyse av strømning og varmeoverføring for rør og prosessenheter ved hjelp av numerisk fluiddynamikk (CFD). Programvaren OpenFoam benyttes. Trykktapsanalyse, turbulens, innblanding

Hydrauliske analyser

Dimensjonering av rør for gasser, væsker og flerfasesystemer. Beregninger for rørnettverk, erosjonsberegninger, bruddberegninger og trykkslag. Spesifikasjon av ventiler, pumpesystemer, kompressorer

Prosessikkerhet og regulering

Design av overvåkning, nedstengning og avlastningssystemer for prosessanlegg iht. anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer. Design og tuning av kontrollsløyfer.

Kjemiske systemer

Beregning av kjemiske likevektssystemer, felling, overflate og kolloidkjemi, miljøteknologi

Prosessimulering

Statisk og dynamisk simulering av prosessystemer i Aspentech Hysys